Vilkår og betingelser

Her finder du de generelle vilkår og betingelser, der gør sig gældende for vores produkter.

Vores handelsbetingelser er særskilte for version 2 og 3 af vores platform.
Du finder versionsnummeret på bestillingssiden til produktet og ved at logge ind i dashboardet.

Handelsbetingelser til IEX version 2


IEX 2 vilkår efter 31.12.2022.
Vi henviser til disse vilkår fremadrettet, og har over en længere periode har sendt flere mails ud med varslingen.


Dette sæt handelsbetingelser er gældende for IEX services, der er leveret på version 2 af IEX platformen.

Vores handelsbetingelser er udarbejdet for at give begge parter sikkerhed og klarhed om rettighederne ved handlen med online services. Vi forsøger altid at være fleksible og finde en god samarbejdsform med vores kunder, uden at der skal opstå tvister.

1. Firmaoplysninger.

IEX ApS
CVR nr. 35527710
Herstedvang 7A, 2. th.
2620 Albertslund
Tlf: (+45) 3222 4344
Email: kontakt@iex.dk

2. Generelle betingelser.

2.1 IEX ApS leverer services til Internettet. I forbindelse med disse services har IEX såvel juridiske som almindelige etiske regler, som skal overholdes. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne. IEX er ikke bundet af de i kundens ordre eventuelt anførte købebetingelser og vilkår, medmindre de er i overensstemmelse med nærværende betingelser.

3. Bestilling og betaling.

3.1 IEX fremsender faktura efter endt bestilling.
3.2 Faktura betales via bankoverførsel eller med kreditkort til følgende konto:
Bankoplysninger: Nordea Bank
Reg nr. 2274 Konto nr. 6888670996
IBAN: DK232000688870996 SWIFT: NDEADKKK
Husk at bemærke faktura nr. ved bankoverførsel.
3.4 IEX modtager betaling med følgende betalingskort:
Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Visa Electron, JCB and Maestro.

4. Registrering af kundedata (persondatapolitik)

4.1 Når du indgår en aftale med IEX ApS, registrerer vi følgende oplysninger: Firmanavn, Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail adresse, CVR. nr.
4.2 IEX foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen til dig. Du har altid ret til at rette henvendelse til eller gøre indsigelse mod registreringen, jf. Persondataloven. Henvendelser i denne forbindelse rettes til: IEX ApS - billing@iex.dk
4.3 Når der indsamles personoplysninger, sikrer IEX, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Personoplysningerne registreret hos IEX opbevares op til seks måneder efter abonnementets ophør.
4.4 Alle IEX medarbejdere, der er agenter i IEX’s supportsystem, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
4.5 Oplysninger afgivet til IEX, behandles med forsigtighed, og videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand. IEX registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
4.6 For uddybning af vores retningslinier ift. Persondata henvises til vores Databehandleraftale.

5. Leveringsformer uden bestilling af tekniker

5.1 For flere af vores integrationer vil du få adgang til IEX servicen med det samme, og kan foretage din konfiguration jvf. guides m.m.
5.2 Det er dit eget ansvar at varetage konfigurationen af integration. IEX kan bistå med support, hvis du støder ind i et problem. I visse tilfælde vil der være tale om en ydelse mod betaling, da konfiguration er varetaget af kunden selv og selv er ansvarlig. Dette hvis fejlen/manglen henfører til en fejl-opsætning kunden selv har lavet, eller hvis guiden ikke er fulgt ordentligt, og der derfor behøves konfiguration fra IEX supporten. Kunde vil blive gjort opmærksom på det før udførelsen, hvis der bliver tale om en betalingsydelse udover almindelig support.

6. Leveringsformer, behandlings- og leveringstid ved bestilling af tekniker

6.1 IEX vil altid behandle ordren hurtigst muligt jf. de angivne leveringstider.
6.2 Du vil blive kontaktet af en IEX medarbejder vedr. konfigurationen, hvor IEX kan udbede sig login informationer. Leveringstid er gældende fra det tidspunkt, IEX modtager de nødvendige oplysninger for at opsætte integration. Det er derfor vigtigt, at kunden indstiller sig på at levere login-oplysninger mv. så hurtigt som muligt for ikke at forsinke processen.
6.3 Du kan altid rette henvendelse til IEX teknikeren for at blive oplyst om en forventet leveringsfrist. Konfiguration tilknyttes en tekniker, men det kan ikke altid forventes, at det er den pågældende tekniker, der fuldfører konfigurationen. IEX bestræber os på at lade det forblive den samme tekniker tilknyttet, men forbeholder sig retten til at tildele sagen til en anden.
6.4 Leveringstid kan variere såfremt der er problemer med konfigurationen eller ved special konfiguration.
6.5 Ønsker kunden ændringer i forhold til den bestilte konfiguration, kan det forårsage forsinkelse mht. levering, samt evt. yderligere omkostninger i konfigurationens pris. IEX teknikeren vil oplyse om evt. pristillæg i forbindelse med mappings, hooks eller andre tilføjelser til integrationen, der er udover alm. standard. Dette oplyses inden ændringerne implementeres.
6.6 IEX bestræber sig altid på, at orientere kunden om forsinkelser ved levering og årsag hertil.
6.7 IEX leverer digitalt indhold som ikke er tilknyttet noget fysisk medie. IEX leverer udelukkende ydelser som udtrykkeligt er bestilt og accepteret af Kunden og derfor er der ingen fortrydelsesret, når først integrationen er klarmeldt og faktureret.
6.8 Opsætningsprisen er gældende for de på bestillingstidspunktet angivne priser på iex.dk på den pågældende integration, eller ud fra et skriftligt tilbud modtaget fra IEX. Opsætningsprisen dækker for igangsættelse af den opgave, kunden har bestilt, samt konfiguration og test af integration.
6.9 Ved konfiguration af integration, hvor opsætningsprisen ikke overstiger DKK 2.000, vil du blive faktureret umiddelbart efter bestilling. Ved afgivelse af bestilling er denne bindende og ikke krediteringsberettiget.
6.10 For konfiguration af integration, hvor opsætningsprisen overstiger DKK 2.000, vil IEX typisk sende en del-faktura umiddelbart efter bestilling. Ved afgivelse af bestilling er denne bindende og ikke krediteringsberettiget. Hvis Kunde annullerer en ordre efter første del-faktura er afsendt, og der er brugt tid på administration og/eller konfiguration, forbeholder IEX sig retten til at opgøre kunden på anden del-faktura for det tidsforbrug, der er brugt i sagen.
6.11 At leveringstid kan overholdes forudsætter, at teknikeren har adgang til de nødvendige oplysninger for at foretage konfigurationen. Se afsnit 7 for nærmere oplysning om vilkårene for konfiguration, der er varetaget af IEX.

7. Vilkår ved konfiguration varetaget af IEX.

7.1 Ved bestilling af tekniker til opsætning, er det Kundens eget ansvar at sætte sig ind i de mest generelle spørgsmål for konfigurationen og sikre sig at klarmeldingen er fyldestgørende. Det er Kundens eget ansvar at sikre sig, at den ønskede konfiguration er mulig, inden bestilling af oprettelsen. IEX support er gerne behjælpelige hermed evt. mod betaling, hvis der skal undersøges yderligere forhold.
7.2 Det er kundens ansvar at sikre at systemerne, der integreres, er konfigureret, så det er muligt at integrere efter kundens behov. Konfigurationer, der varetages af IEX, inkluderer ikke opsætning af systemet i sig selv. Mangler der eksempelvis varenumre i webshoppen, er det ikke IEX’ opgave at opsætte disse. Ligeledes tager IEX ikke ansvar for, at kundens håndtering af regnskabet er regnskabsteknisk korrekt og følger lovgivningen.
7.3 Ved bestilling af oprettelse, står IEX for at konfigurere integrationen for Kunden. Herfor vil IEX udbede sig adgang (logins) for oprettelse af integration ml. systemerne, samt de nødvendige oplysninger for konfigurationen.
7.4 Efter kørsel af test-ordre efterspørger teknikeren godkendelse på overførsel af ordren og dermed klarmelding af konfigurationen fra Kundens side. Hvis Kunden ikke melder tilbage indenfor 5 hverdage, vil konfigurationen behandles som klarmeldt.
7.5 Du kan indenfor 10 dage efter konfigurationen er klarmeldt få udført alm. konfigurations tilpasninger. Herefter ser vi konfigurationen som fuldført, og reklamation bortfalder medmindre Kunden har en verserende sag med IEX. Yderligere konfiguration kan herefter aftales til IEX normale timetakster. Efter de 10 dage vil IEX stadig supportere på eventuelle fejl, der kan opstå. Henvendelse herom indmeldes af Kunde som supportsag.
7.6 Det er Kundens eget ansvar at tildele de nødvendige login muligheder for at IEX kan levere integrationen, samt besvare nødvendige spørgsmål. Hvis muligt vil IEX undgå at efterspørge logins og i stedet bruge partnerlogins med administrative rettigheder.
7.7 Fakturering af teknikers opsætning er bindende og kan ikke uden god grund krediteres. Opsætning er faktura berettiget efter bestilling af integration. Mener Kunden, at der er belæg for undtagelser, kan der rettes henvendelse til IEX, der vil vurdere sagen. Hvis Kunden forhindrer levering eller sagsforløb f.eks. ved ikke at afgive nødvendige oplysninger, afinstallere plugins e.l., er Kunden stadigvæk fakturaberettiget for at dække sagsforløbet.
7.8 IEX skriver til den mail-adresse, der er angivet ved bestilling. Det er kundens ansvar at tjekke for svar på mail eller for henvendelser fra IEX, der skal reageres på. Ufuldendte opsætninger grundet manglende svar, er ikke grundlag for kreditering eller annullering af opsætning. Det er op til kunden at oplyse, hvis der skal bruges en anden kontaktmail.
7.9 IEX tekniker leverer den bestilte integration ud fra et konfigurationsskema som Kunden besvarer. Opstår der ændringer i forløbet, forbeholder IEX sig retten til at tilbyde det som tillægsydelse af et estimeret antal timer, ud fra de på iex.dk beskrevne timepriser.
7.10 IEX forbeholder sig til enhver tid retten til at opgøre Kunden for tidsforbruget i en given sag.
7.11 IEX tager ikke ansvar for ændringer i systemerne, som har betydning for integrationen.

8. IEX abonnement.

Ydelser, periode og fornyelse
8.1 Ydelser kan variere afhængig af planen du abonnerer på jf. IEX hjemmeside, som typisk er opdelt i Basic, Standard, Premium eller Enterprise abonnementer. Vær opmærksom på, at abonnementer kan variere i forhold til service og features på tværs af versionsnumre af IEX servicen. Kunden er forpligtet til at sætte sig ind i abonnementets begrænsninger ved køb.
8.2 Antallet af ordrer, varer, kunder, lager og andre transaktioner, der må overføres med det valgte abonnement, er faste ud fra de angivne grænseværdier, der er fastlagt ved bestillingstidspunktet.
8.3 Abonnementer er forudbetalt og løber fra aftalens igangsættelse og perioden ud, dvs. seks måneder frem.
8.4 Aftalen fornyes automatisk hver 5. måned op til en ny abonnementsperiode, hvilket betyder at faktura fremsendes en måned før abonnementsperiodens udløb. Når faktura er fremsendt, er perioden accepteret og fornyet.
8.5 Ordreforbrug tælles fra den første til den sidste dag i måneden, og nulstilles for hver måned til det pågældende ordreloft på kundens abonnement. Ordrer, der ikke er opbrugt, overføres ikke til næste måned, og der kompenseres ikke for det resterende antal ordrer.

Ændring af abonnement
8.6 Kunden kan ved skriftlig henvendelse til sales@iex.dk få ændret sit IEX abonnement. Ved nedgradering af abonnement modregnes prisforskel ikke, hvorfor det nye abonnement træder i kraft efter den forudbetalte periodes udløb. Ved erhvervelse af et højere abonnement vil der blive faktureret for en ny periode på 6 mdr., hvori der typisk modregnes for den allerede indbetalte periode for det forrige abonnement.
8.7 Kundens abonnementstype kan til enhver tid ændres af IEX uden forudgående varsel. IEX vil typisk redegøre for en opgradering i henhold til de gældende vilkår for dataforbrug mm.
8.8 IEX forbeholder sig til enhver tid retten til at rette henvendelse omkring abonnementer, hvis andre abonnementer menes at være mere fordelagtige for kunden. Dette er oftest, hvis kunden flytter væsentligt større overførsler end normalt, det være sig ordrer, varer eller kunder, for overflytning til en anden abonnementstype.
8.9 Ændring af et abonnement til en mindre type integration kan kun ske ved Kundens skriftlige henvendelse herom for suveræn vurdering af IEX. Der kan forekomme et administrationsgebyr. IEX vil i så fald orientere om dette før ændringen foretages. Der kompenseres ikke økonomisk for ændringer til en mindre type integration i en allerede påbegyndt abonnementsperiode.
8.10 IEX kan ved særlig aftale vælge at sætte et abonnement i bero. Som udgangspunkt tilbydes dette ikke som et standard-vilkår, og IEX forbeholder sig retten til ikke at give denne mulighed. I sjældne tilfælde, hvor det er vurderet, at et abonnement kan sættes i bero, vil det resterende af den forudbetalte periode ikke kunne refunderes, ej heller vil den resterende periode kunne gemmes til en senere periode.

Tilkøbsordrer
8.11 Som alternativ til opgradering af abonnement, tilbyder IEX mulighed for at købe tilkøbsordrer. Jf. paragraf 8.8 om ændring af abonnementer, forbeholder IEX sig retten til at tilbyde opgradering i forbindelse med Kundens forbrug af ekstra ordrer.
8.12 Al overforbrug er fakturaberettiget. Hvis kunden ikke selv vælger at optanke ordrer, forbeholder IEX sig retten til at udskrive en faktura ud fra pakkepriserne på tilkøbsordrer.
8.13: Ved manglende optankning af tilkøbsordrer ved overforbrug, hvor IEX skal opfylde for kunde, fyldes der som minimum 250 tilkøbsordrer på, da det medfører administration for IEX.

Opsigelse
8.14 Opsigelse af abonnement skal ske skriftligt til billing@iex.dk. Det påhviler til enhver tid Kunden at kunne dokumentere opsigelsen.
8.15 Abonnementet kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter IEX fremsender en bekræftelse på opsigelsen. Opsigelsen skal ske skriftligt pr. mail. Det er Kundens eget ansvar at opsige aftalen senest 1 måned før fornyelse af periode også selvom kunden ikke længere benytter de af IEX udbudte services.
8.16 Såfremt der ved opsigelse allerede ER fremsendt faktura for ny periode, men ikke betalt, kan Kunden hvis IEX skønner det, få lukket abonnement ned med det samme og krediteret sit udestående mod et gebyr på DKK 250 + moms - dog godtgøres indbetalte udeståender ikke. Såfremt abonnement ønskes opsagt midt i perioden, lukkes abonnementet enten dags dato eller ved udløbsdato, og igen, indbetalte udeståender godtgøres ikke.
8.17 IEX kan uden varsel lukke et abonnement ved overskridelse af Fair use transaktionsgrænser (se afsnit 10), ved misbrug af IEX tjenesten, eller hvis kildekoden på nogen måde forsøges efterlignet eller ændret. IEX bestemmer suverænt, hvad der karakteriseres som misbrug af tjenesten.
8.18 Ønsker IEX at opsige et abonnement ved brud på de generelle regler, vil restance svarende til det resterende abonnement ikke tilbagebetales til Kunden. Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af IEX ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. IEX er i ethvert henseende suveræne i definitionen af misbrug.

9. Demo-periode

9.1 IEX kan uden forudgående varsel lukke demokonti på et hvilket som helst tidspunkt i demoperioden. Demobrugere har ikke krav på overførsel af data eller adgang til support.
9.2 Ved bestilling af tekniker-opsætning kan demo-periode stadig benyttes, men IEX kan fakturere for tekniker-opsætning efter de gældende priser på sitet.

10. Fair use transaktionsgrænse.

10.1 IEX har en Fair use transaktionsgrænse for sine abonnementer og hvor mange kunder, varer, ordrer og lagerreguleringer, der kan overføres pr. måned. Dette er af driftmæssige årsager og for at kunne sikre en stabil drift.
10.2 Fair use grænsen pr. måned for Basic abonnement er 5.000 transaktioner, Standard abonnement er 10.000 transaktioner, Premium abonnement er 20.000 transaktioner, Enterprise er 50.000 og Dedicated er 75.000
10.3 IEX forbeholder sig rettigheden til at undersøge forholdende indenfor en periodeafgrænsning, hvis transaktionsgrænsen overskrides. IEX kan til enhver tid foretage en opgradering af abonnement ved overstigelse af Fair use grænsen. IEX vil typisk rette henvendelse til Kunden herom.
10.4 Ved ethvert overforbrug, kan IEX se sig forårsaget til at lukke for overførslen, indtil årsagen til overforbruget er afhjulpet, afklaret, eller der er indgået aftale med IEX herom.

11. Driftsikkerhed.

11.1 IEX bestræber sig på så vidt som muligt at oplyse kunder om relevante driftsforstyrrelser. Driftstatus kan findes på http://status.iex.dk
11.2 For at sikre imod udfald overvåger IEX servicens belastninger.
11.3 IEX forbeholder sig ret til at begrænse de udbudte services anvendelsesmuligheder af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Dette kan ske uden varsel.
11.4 IEX tilstræber, at kundens services er i drift 24 timer i døgnet, 365 dage om året men stiller ingen garantier herfor. IEX er berettiget til at afbryde driften, når særlige tekniske forhold, herunder vedligeholdelse og reparation, gør det nødvendigt.
11.5 Skulle der være behov for support i forbindelse med driftsforstyrrelser, kan du søge hjælp efter vores gældende betingelser for support.

12. Logging af data.

12.1 IEX logger udelukkende data i forb. m. at kunne gensende data eller for at kunne identificere om data er leveret eller ej. IEX logger alle transaktioner såsom kunde, vare og ordreinformationer og lager. IEX logger ikke kreditkortinformationer, kun at det er betalt pr. kreditkort.
12.2 For yderligere uddybning af vores retningslinier ifht. logging af data henvises til vores Databehandleraftale.

13. Support.

13.1 IEX yder primært support på egne services og henviser altid til ekstern support hvad angår andre tjenester.
13.2 Henvendelse til IEX support foregår typisk pr. mail support@iex.dk som således kommer ind i ticket system. IEX tilbyder også chat eller telefon support.
13.3 For at opnå den mest overskuelige supporthåndtering foretrækkes supporthenvendelser pr. Mail til support@iex.dk For fejlhåndtering bedes Kunden vedhæfte så meget info som muligt for en hurtigere supporthåndtering fx relevant nummerhenvisning til ordren, varen e.l.
13.4 Henføres fejlen til Kundens egen misligholdelse, forkerte opsætning el. lign. forbeholder IEX sig retten til at fakturere Kunden til den enhver tid gældende timesats.
13.5 Adgang til support henvises til de anviste åbningstider på iex.dk. Supporten fungerer skriftligt via support@iex.dk.
13.6 Ved akutte udfald kan IEX kontaktes inden for de anviste åbningstider på iex.dk, ved at ringe til hovednummeret og trykke sig frem til akut support, hvorefter supporten så vidt muligt vil forsøge at finde en løsning. Bemærk, at akut support kan være faktura berettiget til en opstartspris af 600 kr. + evt. hastetillæg. Dette vurderes ved den pågældende samtale.

14. Opdateringer, opgraderinger og vedligeholdelse af IEX service.

14.1 IEX opdaterer og vedligeholder løbende egne services og plugins.
14.2 Opdatering vil ske løbende, mens kritiske opdateringer vil ske hurtigt som muligt. Du er altid velkommen til at kontakte IEX for en opdateringsstatus.
14.3 IEX er ikke forpligtet til at opgradere sin service til nyere versioner, men vil typisk sørge for dette.
14.4 IEX kan se sig berettiget til at tage et opgraderingsgebyr for konvertering til nye versioner af IEX platformen. IEX bestræber sig på at muliggøre det for Kunden at kunne foretage opgraderingen selv, men grundet specialopsætninger mm., kan det kræve en IEX tekniker at opgradere til nye versioner. IEX vil typisk informere sine Kunder om opgradering til nyere versioner samt evt. forventet tidsforbrug.
14.5 IEX er ikke forpligtet til at supportere eller holde en forældet IEX service i drift, men vil bestræbe sig herpå så længe IEX finder det nødvendigt. IEX bestemmer suverænt hvornår en service nedlukkes og det er Kundens eget ansvar at sørge for opgradering til nyere versioner inden servicen lukkes. Kontakt gerne IEX herom.

15. Funktionalitet.

15.1 IEX kan af Kunden ikke drages til ansvar for funktioner i kildekode, tilhørende plugins eller andet anvendt programmel i de udbudte services. Herunder hører eventuelle skader, datatab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdstid eller lignende som følge af såvel korrekt anvendte værktøjer som soft- og hardwarefejl eller fejlkonfigurationer.
15.2 Omkostninger til udbedring af skader som følge af kundens overtrædelse af nærværende aftale pålægges Kunden at afholde. Dette omfatter også IEX' tidsforbrug til den til enhver tid gældende timepris.

16. Priser.

16.1 Alle opgivne priser er ekskl. 25% moms. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på for den pågælden de ydelse.
16.2 Oplyste priser er gældende pr. bestillingsdato og kan enhver tid ændres af IEX med 1 måneds varsel og vil gælde den næstkommende periode.
16.3 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

17. Fortrydelsesret og reklamation.

17.1 Ved køb af digitale tjenesteydelser i form af annoncer, tilkøb osv. har kunden ifølge lovgivningen ingen fortrydelsesret, og kan som udgangspunkt ikke få refunderet sit køb.
17.2 Der gives på digitale tjenesteydelser ikke 2 års reklamationsret. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som IEX efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.
17.3 Du bedes henvende dig til IEX hurtigst muligt, såfremt du oplever problemer med ydelsen. Fejlen skal rapporteres senest en måned efter forekomsten, ellers vil den betragtes som værende på eget ansvar. IEX forbeholder sig retten til at bortfalde reklamation ved forsinket indmelding af fejl, men forsøger så vidt muligt at være fleksibel i dialog med Kunden.
17.4 Er integrationen i Kundens tilfælde ikke mulig eller fyldestgørende, kan du ved henvendelse få din sag vurderet for refundering.
17.5 Reklamationen skal indeholde en fyldestgørende redegørelse for, hvorfor løsningen ikke svarer til det forventede. IEX er suveræne i vurderingen af sagen.

18. Ansvar.

18.1 IEX stiller sin service til rådighed for håndtering og automatisering af data. Al materiale samt software hidrørende til IEX-servicen, tilhører IEX. Kunden har selv ansvar for at benytte redskaber i IEX platform til indledende fejlsøgning og derefter at søge support, hvis yderligere hjælp er påkrævet.
18.2 Det er kundens ansvar at sikre sig, at overførslen giver det forventede resultat og at gøre IEX opmærksom på eventuelle fejl eller ændringer, der måtte opstå.
18.3 IEX indestår for, at den bestilte ydelse vil blive udført på professionel og faglig forsvarlig måde. Der gives ingen garanti for, at ydelsen vil virke efter hensigten ved afvigelser udenfor standard-opsætninger.
18.4 IEX fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet eller udeblivende levering af bestilte services/serviceydelser eller andre forhold hos IEX.
18.5 IEX kan ikke gøres ansvarlig for brugers eller tredjemands brug af servicen eller dennes funktioner.
18.6 IEX ApS kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl som skyldes tredjepart.

19. Tredjeparts systemer og applikationer

19.1 For visse tredjeparts-systemer, vil faktureringen foregå via tredjepart. Gældende for alle integrationer er, at de bliver tilknyttet et abonnement.
19.2 Abonnement hos IEX dækker ikke ekstra gebyrer og tilkøb, som måtte forekomme hos tredjeparter for at muliggøre integration. Det er kundens ansvar at undersøge betingelser hos leverandører af systemer, der integreres, og IEX fraskriver sig ansvaret for at oplyse kunder om ændringer i vilkår, priser og tjenester hos tredjeparts systemleverandører.
19.3 IEX fraskriver sig al ansvar for konflikter med tredjeparter.
19.4 IEX står ikke til ansvar for manglende dataoverførsel som følge af nedbrud hos tredjepart eller underdatabehandler. IEX vil så vidt muligt tage forhåndsregler for at mindske datatab, men kan ikke garantere fejlretning før tredjeparten eller underdatabehandleren løser fejl eller nedbrud.
19.5 IEX opdaterer og vedligeholder løbende egen kode. Der tages forbehold for ændringer hos tredjeparter, der umuliggør integration eller grundlæggende ændrer på IEX’ forretningsvilkår. IEX vil typisk varsle kunder ved relevante ændringer i IEX’ ydelser og vilkår, forårsaget af ændringer hos tredjepart.
19.6 Al form for fejlretning forårsaget af tredjeparts-ændringer, der foretages af IEX på kundens anmodning, er fakturaberettiget. IEX vil typisk oplyse om dette, inden arbejdets påbegyndelse.

20. Ændringer i betingelser.

20.1 IEX forbeholder sig ret til med samtidig varsel at ændre nærværende salgs- og forretningsbetingelser. IEX vil så vidt muligt oplyse Kunden om ændringer af betydningsfuld karakter

Handelsbetingelser til IEX version 3

Dette sæt handelsbetingelser er gældende for IEX services, der er leveret på version 3 af IEX platformen.

Vores handelsbetingelser er udarbejdet for at give begge parter sikkerhed og klarhed om rettighederne ved handlen med online services. Vi vil gerne tilføje, at vi altid forsøger at være fleksible og finde en god samarbejdsform med vores kunder, uden at der skal opstå tvister.

1. Firmaoplysninger.

IEX ApS
CVR nr. 35527710
Herstedvang 7A, 2. th.
2620 Albertslund
Tlf: (+45) 3222 4344
Email: kontakt@iex.dk

2. Generelle betingelser.

2.1 IEX ApS leverer services til Internettet. I forbindelse med disse services har IEX såvel juridiske som almindelige etiske regler, som skal overholdes. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne. IEX er ikke bundet af de i kundens ordre eventuelt anførte købebetingelser og vilkår, medmindre de er i overensstemmelse med nærværende betingelser.

3. Bestilling og betaling.

3.1 IEX abonnement, samt opsætning, er fakturerbart efter endt bestilling.
3.2 Abonnement betales via abonnement håndteret i Reepay.
3.3 IEX modtager betaling med disse betalingskort:
Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Visa Electron, JCB and Maestro.

3.4 Sålænge medlemskabet eksisterer uopsagt, vil der forgå en trækning af det valgte abonnement fra det tilmeldte kort. Der betales forud. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte os pr. telefon eller e-mail, dog senest 8 dage før den næste trækning.
3.5 Efter tilmelding, og ved hver trækning, vil der blive leveret en kvittering pr. e-mail til kundens angivne email.
3.6 Såfremt dit betalingskort udløber, vil der blive fremsendt e-mail med link til fornyelse af kortoplysninger.
3.7 Ved tilmelding til automatisk trækning giver du tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Disse oplysninger slettes, når aftalen ophører. Alle kortoplysninger håndteres sikkert igennem Reepay, der overholder tekniske og operationelle krav fastsat af PCI Security Standards Council (PCI SSC) for at beskytte kortindehaverens data.

4. Registrering af kundedata (persondatapolitik)

4.1 Når du indgår en aftale med IEX ApS, registrerer vi følgende oplysninger: Firmanavn, Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail adresse, CVR. nr.
4.2 IEX foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen til dig. Du har altid ret til at rette henvendelse til eller gøre indsigelse mod registreringen, jf. Persondataloven. Henvendelser i denne forbindelse rettes til: IEX ApS - billing@iex.dk
4.3 Når der indsamles personoplysninger, sikrer IEX, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Personoplysningerne registreret hos IEX opbevares op til seks måneder efter abonnementets ophør.
4.4 Alle IEX medarbejdere, der er agenter i IEX’s supportsystem, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
4.5 Oplysninger afgivet til IEX, behandles med forsigtighed, og videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand. IEX registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
4.6 For uddybning af vores retningslinier ift. Persondata henvises til vores Databehandleraftale.

5. Leveringsformer uden bestilling af tekniker

5.1 For flere af vores integrationer vil du få adgang til IEX servicen med det samme, og kan foretage din konfiguration jvf. guides m.m.
5.2 Det er dit eget ansvar at varetage konfigurationen af integration. IEX kan bistå med support, hvis du støder ind i et problem. I visse tilfælde vil der være tale om en ydelse mod betaling, da konfiguration er varetaget af kunden selv og selv er ansvarlig. Dette hvis fejlen/manglen henfører til en fejl-opsætning kunden selv har lavet, eller hvis guiden ikke er fulgt ordentligt, og der derfor behøves konfiguration fra IEX supporten. Kunde vil blive gjort opmærksom på det før udførelsen, hvis der bliver tale om en betalingsydelse udover almindelig support.

6. Leveringsformer, behandlings- og leveringstid ved bestilling af tekniker

6.1 IEX vil altid behandle ordren hurtigst muligt jf. de angivne leveringstider.
6.2 Du vil blive kontaktet af en IEX medarbejder vedr. konfigurationen, hvor IEX kan udbede sig login informationer. Leveringstid er gældende fra det tidspunkt, IEX modtager de nødvendige oplysninger for at opsætte integration. Det er derfor vigtigt, at kunden indstiller sig på at levere login-oplysninger mv. så hurtigt som muligt for ikke at forsinke processen.
6.3 Du kan altid rette henvendelse til IEX teknikeren for at blive oplyst om en forventet leveringsfrist. Konfiguration tilknyttes en tekniker, men det kan ikke altid forventes, at det er den pågældende tekniker, der fuldfører konfigurationen. IEX bestræber os på at lade det forblive den samme tekniker tilknyttet, men forbeholder sig retten til at tildele sagen til en anden.
6.4 Leveringstid kan variere såfremt der er problemer med konfigurationen eller ved special konfiguration.
6.5 Ønsker kunden ændringer i forhold til den bestilte konfiguration, kan det forårsage forsinkelse mht. levering, samt evt. yderligere omkostninger i konfigurationens pris. IEX teknikeren vil oplyse om evt. pristillæg i forb. m. mappings, hooks eller andre tilføjelser til integrationen, der er udover alm. standard. Dette oplyses inden ændringerne implementeres.
6.6 IEX bestræber sig altid på, at orientere kunden om forsinkelser ved levering og årsag hertil.
6.7 IEX leverer digitalt indhold som ikke er tilknyttet noget fysisk medie. IEX leverer udelukkende ydelser som udtrykkeligt er bestilt og accepteret af Kunden og derfor er der ingen fortrydelsesret, når først integrationen er klarmeldt og faktureret.
6.8 Opsætningsprisen er gældende for de på bestillingstidspunktet angivne priser på iex.dk på den pågældende integration, eller ud fra et skriftligt tilbud modtaget fra IEX. Opsætningsprisen dækker for igangsættelse af den opgave, kunden har bestilt, samt konfiguration og test af integration.
6.9 Ved konfiguration af integration, hvor opsætningsprisen ikke overstiger DKK 2.000, vil du blive faktureret umiddelbart efter bestilling. Ved afgivelse af bestilling er denne bindende og ikke krediteringsberettiget.
6.10 For konfiguration af integration, hvor opsætningsprisen overstiger DKK 2.000, vil IEX typisk sende en del-faktura umiddelbart efter bestilling. Ved afgivelse af bestilling er denne bindende og ikke krediteringsberettiget. Hvis Kunde annullerer en ordre efter første del-faktura er afsendt, og der er brugt tid på administration og/eller konfiguration, forbeholder IEX sig retten til at opgøre kunden på anden del-faktura for det tidsforbrug, der er brugt i sagen.
6.11 At leveringstid kan overholdes forudsætter, at teknikeren har adgang til de nødvendige oplysninger for at foretage konfigurationen. Se afsnit 7 for nærmere oplysning om vilkårene for konfiguration, der er varetaget af IEX.

7. Vilkår ved konfiguration varetaget af IEX.

7.1 Ved bestilling af tekniker til opsætning, er det Kundens eget ansvar at sætte sig ind i de mest generelle spørgsmål for konfigurationen og sikre sig at klarmeldingen er fyldestgørende. Det er Kundens eget ansvar at sikre sig, at den ønskede konfiguration er mulig, inden bestilling af oprettelsen. IEX support er gerne behjælpelige hermed evt. mod betaling, hvis der skal undersøges yderligere forhold.
7.2 Det er kundens ansvar at sikre at systemerne, der integreres, er konfigureret, så det er muligt at integrere efter kundens behov. Konfigurationer, der varetages af IEX, inkluderer ikke opsætning af systemet i sig selv. Mangler der eksempelvis varenumre i webshoppen, er det ikke IEX’ opgave at opsætte disse. Ligeledes tager IEX ikke ansvar for, at kundens håndtering af regnskabet er regnskabsteknisk korrekt og følger lovgivningen.
7.3 Ved bestilling af oprettelse, står IEX for at konfigurere integrationen for Kunden. Herfor vil IEX udbede sig adgang (logins) for oprettelse af integration ml. systemerne, samt de nødvendige oplysninger for konfigurationen.
7.4 Efter kørsel af test-ordre efterspørger teknikeren godkendelse på overførsel af ordren og dermed klarmelding af konfigurationen fra Kundens side. Hvis Kunden ikke melder tilbage indenfor 5 hverdage, vil konfigurationen behandles som klarmeldt.
7.5 Du kan indenfor 10 dage efter konfigurationen er klarmeldt få udført alm. konfigurations tilpasninger. Herefter ser vi konfigurationen som fuldført, og reklamation bortfalder medmindre Kunden har en verserende sag med IEX. Yderligere konfiguration kan herefter aftales til IEx normale timetakster. Efter de 10 dage vil IEX stadig supportere på eventuelle fejl, der kan opstå. Henvendelse herom indmeldes af Kunde som supportsag.
7.6 Det er Kundens eget ansvar at tildele de nødvendige login muligheder for at IEX kan levere integrationen, samt besvare nødvendige spørgsmål. Hvis muligt vil IEX undgå at efterspørge logins og i stedet bruge partnerlogins med administrative rettigheder.
7.7 Fakturering af teknikers opsætning er bindende og kan ikke uden god grund krediteres. Opsætning er faktura berettiget efter bestilling af integration. Mener Kunden, at der er belæg for undtagelser, kan der rettes henvendelse til IEX, der vil vurdere sagen. Hvis Kunden forhindrer levering eller sagsforløb f.eks. ved ikke at afgive nødvendige oplysninger, afinstallere plugins e.l., er Kunden stadigvæk fakturaberettiget for at dække sagsforløbet.
7.8 IEX skriver til den mail-adresse, der er angivet ved bestilling. Det er kundens ansvar at tjekke for svar på mail eller for henvendelser fra IEX, der skal reageres på. Ufuldendte opsætninger grundet manglende svar, er ikke grundlag for kreditering eller annullering af opsætning. Det er op til kunden at oplyse, hvis der skal bruges en anden kontaktmail.
7.9 IEX tekniker leverer den bestilte integration ud fra et konfigurationsskema som Kunden besvarer. Opstår der ændringer i forløbet, forbeholder IEX sig retten til at tilbyde det som tillægsydelse af et estimeret antal timer, ud fra de på iex.dk beskrevne timepriser.
7.10 IEX forbeholder sig til enhver tid retten til at opgøre Kunden for tidsforbruget i en given sag.
7.11 IEX tager ikke ansvar for ændringer i systemerne, som har betydning for integrationen.

8. IEX abonnement.

Ydelser, periode og fornyelse
8.1 Ydelser kan variere afhængig af planen du abonnerer på jf. IEX hjemmeside, som typisk er opdelt i Basic, Standard, Premium eller Enterprise abonnementer. Vær opmærksom på, at abonnementer kan variere i forhold til service og features på tværs af versionsnumre af IEX servicen. Kunden er forpligtet til at sætte sig ind i abonnementets begrænsninger ved køb.
8.2 Antallet af ordrer, varer, kunder, lager og andre transaktioner, der må overføres med det valgte abonnement, er faste ud fra de angivne grænseværdier, der er fastlagt ved bestillingstidspunktet. IEX kan til hver en tid ændre abonnementspriser og -begrænsninger. IEX bestræber sig på at kontakte og informere kunde om relevante ændringer. Ved ændringer i abonnement vil kunden typisk kunne fortsætte på abonnementet ud fra de gældende vilkår og begrænsninger ved bestillingstidspunktet. Ved ændringer i abonnement vil nye vilkår dog gøre sig gældende.
8.3 Abonnementer er forudbetalt og løber fra aftalens igangsættelse og perioden ud.
8.4 Aftalen fornyes automatisk op til en ny abonnementsperiode.
8.5 Ordreforbrug tælles fra den første til den sidste dag i måneden, og nulstilles for hver måned til det pågældende ordreloft på kundens abonnement. Ordrer, der ikke er opbrugt, overføres ikke til næste måned, og der kompenseres ikke for det resterende antal ordrer.

Ændring af abonnement
8.6 Kunden kan ved skriftlig henvendelse til sales@iex.dk få ændret sit IEX abonnement. Ved nedgradering af abonnement modregnes prisforskel ikke, hvorfor det nye abonnement træder i kraft efter den forudbetalte periodes udløb. Ved erhvervelse af et højere abonnement vil der blive faktureret for en ny periode på 6 mdr., hvori der typisk modregnes for den allerede indbetalte periode for det forrige abonnement.
8.7 Kundens abonnementstype kan til enhver tid ændres af IEX uden forudgående varsel. IEX vil typisk redegøre for en opgradering i henhold til de gældende vilkår for dataforbrug mm.
8.8 IEX forbeholder sig til enhver tid retten til at rette henvendelse omkring abonnementer, hvis andre abonnementer menes at være mere fordelagtige for kunden. Dette er oftest, hvis kunden flytter væsentligt større overførsler end normalt, det være sig ordrer, varer eller kunder, for overflytning til en anden abonnementstype.
8.9 Ændring af et abonnement til en mindre type integration kan kun ske ved Kundens skriftlige henvendelse herom for suveræn vurdering af IEX. Der kan forekomme et administrationsgebyr. IEX vil i så fald orientere om dette før ændringen foretages. Der kompenseres ikke økonomisk for ændringer til en mindre type integration i en allerede påbegyndt abonnementsperiode.
8.10 IEX kan ved særlig aftale vælge at sætte et abonnement i bero. Som udgangspunkt tilbydes dette ikke som et standard-vilkår, og IEX forbeholder sig retten til ikke at give denne mulighed. I sjældne tilfælde, hvor det er vurderet, at et abonnement kan sættes i bero, vil det resterende af den forudbetalte periode ikke kunne refunderes, ej heller vil den resterende periode kunne gemmes til en senere periode.

Tilkøbsordrer
8.11 Som alternativ til opgradering af abonnement, tilbyder IEX mulighed for at købe tilkøbsordrer. Jf. paragraf 8.8 om ændring af abonnementer, forbeholder IEX sig retten til at tilbyde opgradering i forbindelse med Kundens forbrug af ekstra ordrer.
8.12 Al overforbrug er fakturaberettiget. Hvis kunden ikke selv vælger at optanke ordrer, forbeholder IEX sig retten til at udskrive en faktura ud fra pakkepriserne på tilkøbsordrer.
8.13: Ved manglende optankning af tilkøbsordrer ved overforbrug, hvor IEX skal opfylde for kunde, fyldes der som minimum 250 tilkøbsordrer på, da det medfører administration for IEX.

Opsigelse
8.14 Opsigelse af abonnement sker igennem IEX dashboard. Ved opsigelse modtager du en bekræftelse på mail. Det påhviler til enhver tid Kunden at kunne dokumentere opsigelsen.
8.15 Abonnement kan opsiges op til datoen før den næste faktureringsperiode påbegyndes. En igangværende periode refunderes ikke.
8.16 IEX kan uden varsel lukke et abonnement ved overskridelse af Fair use transaktionsgrænser (se afsnit 10), ved misbrug af IEX tjenesten, eller hvis kildekoden på nogen måde forsøges efterlignet eller ændret. IEX bestemmer suverænt, hvad der karakteriseres som misbrug af tjenesten.
8.17 Ønsker IEX at opsige et abonnement ved brud på de generelle regler, vil restance svarende til det resterende abonnement ikke tilbagebetales til Kunden. Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af IEX ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. IEX er i ethvert henseende suveræne i definitionen af misbrug.

9. Demo-periode

9.1 IEX kan uden forudgående varsel lukke demokonti på et hvilket som helst tidspunkt i demoperioden. Demobrugere har ikke krav på overførsel af data eller adgang til support.
9.2 Ved bestilling af tekniker-opsætning kan demo-periode stadig benyttes, men IEX kan fakturere for tekniker-opsætning efter de gældende priser på sitet.

10. Fair use transaktionsgrænse.

10.1 IEX har en Fair use transaktionsgrænse for sine abonnementer og hvor mange kunder, varer, ordrer og lagerreguleringer, der kan overføres pr. måned. Dette er af driftmæssige årsager og for at kunne sikre en stabil drift.
10.2 Fair use grænsen pr. måned for Basic abonnement er 5.000 transaktioner, Standard abonnement er 10.000 transaktioner, Premium abonnement er 20.000 transaktioner, Enterprise er 50.000 og Dedicated er 75.000
10.3 IEX forbeholder sig rettigheden til at undersøge forholdende indenfor en periodeafgrænsning, hvis transaktionsgrænsen overskrides. IEX kan til enhver tid foretage en opgradering af abonnement ved overstigelse af Fair use grænsen. IEX vil typisk rette henvendelse til Kunden herom.
10.4 Ved ethvert overforbrug, kan IEX se sig forårsaget til at lukke for overførslen, indtil årsagen til overforbruget er afhjulpet, afklaret, eller der er indgået aftale med IEX herom.

11. Driftsikkerhed.

11.1 IEX bestræber sig på så vidt som muligt at oplyse kunder om relevante driftsforstyrrelser. Driftstatus kan findes på http://status.iex.dk
11.2 For at sikre imod udfald overvåger IEX servicens belastninger.
11.3 IEX forbeholder sig ret til at begrænse de udbudte services anvendelsesmuligheder af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Dette kan ske uden varsel.
11.4 IEX tilstræber, at kundens services er i drift 24 timer i døgnet, 365 dage om året men stiller ingen garantier herfor. IEX er berettiget til at afbryde driften, når særlige tekniske forhold, herunder vedligeholdelse og reparation, gør det nødvendigt.
11.5 Skulle der være behov for support i forbindelse med driftsforstyrrelser, kan du søge hjælp efter vores gældende betingelser for support.

12. Logging af data.

12.1 IEX logger udelukkende data i forb. m. at kunne gensende data eller for at kunne identificere om data er leveret eller ej. IEX logger alle transaktioner såsom kunde, vare og ordreinformationer og lager. IEX logger ikke kreditkortinformationer, kun at det er betalt pr. kreditkort.
12.2 For yderligere uddybning af vores retningslinier ifht. logging af data henvises til vores Databehandleraftale.

13. Support.

13.1 IEX yder primært support på egne services og henviser altid til ekstern support hvad angår andre tjenester.
13.2 Henvendelse til IEX support foregår typisk pr. mail support@iex.dk som således kommer ind i ticket system. IEX tilbyder også chat eller telefon support.
13.3 For at opnå den mest overskuelige supporthåndtering foretrækkes supporthenvendelser pr. Mail til support@iex.dk For fejlhåndtering bedes Kunden vedhæfte så meget info som muligt for en hurtigere supporthåndtering fx relevant nummerhenvisning til ordren, varen e.l.
13.4 Henføres fejlen til Kundens egen misligholdelse, forkerte opsætning el. lign. forbeholder IEX sig retten til at fakturere Kunden til den enhver tid gældende timesats.
13.5 Adgang til support henvises til de anviste åbningstider på iex.dk. Supporten fungerer skriftligt via support@iex.dk.
13.6 Ved akutte udfald kan IEX kontaktes inden for de anviste åbningstider på iex.dk, ved at ringe til hovednummeret og trykke sig frem til akut support, hvorefter supporten så vidt muligt vil forsøge at finde en løsning. Bemærk, at akut support kan være faktura berettiget til en opstartspris af 600 kr. + evt. hastetillæg. Dette vurderes ved den pågældende samtale.

14. Opdateringer, opgraderinger og vedligeholdelse af IEX service.

14.1 IEX opdaterer og vedligeholder løbende egne services og plugins.
14.2 Opdatering vil ske løbende, mens kritiske opdateringer vil ske hurtigt som muligt. Du er altid velkommen til at kontakte IEX for en opdateringsstatus.
14.3 IEX er ikke forpligtet til at opgradere sin service til nyere versioner, men vil typisk sørge for dette.
14.4 IEX kan se sig berettiget til at tage et opgraderingsgebyr for konvertering til nye versioner af IEX platformen. IEX bestræber sig på at muliggøre det for Kunden at kunne foretage opgraderingen selv, men grundet specialopsætninger mm., kan det kræve en IEX tekniker at opgradere til nye versioner. IEX vil typisk informere sine Kunder om opgradering til nyere versioner samt evt. forventet tidsforbrug.
14.5 IEX er ikke forpligtet til at supportere eller holde en forældet IEX service i drift, men vil bestræbe sig herpå så længe IEX finder det nødvendigt. IEX bestemmer suverænt hvornår en service nedlukkes og det er Kundens eget ansvar at sørge for opgradering til nyere versioner inden servicen lukkes. Kontakt gerne IEX herom.

15. Funktionalitet.

15.1 IEX kan af Kunden ikke drages til ansvar for funktioner i kildekode, tilhørende plugins eller andet anvendt programmel i de udbudte services. Herunder hører eventuelle skader, datatab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdstid eller lignende som følge af såvel korrekt anvendte værktøjer som soft- og hardwarefejl eller fejlkonfigurationer.
15.2 Omkostninger til udbedring af skader som følge af kundens overtrædelse af nærværende aftale pålægges Kunden at afholde. Dette omfatter også IEX' tidsforbrug til den til enhver tid gældende timepris.

16. Priser.

16.1 Alle opgivne priser er ekskl. 25% moms. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på for den pågælden de ydelse.
16.2 Oplyste priser er gældende pr. bestillingsdato og kan enhver tid ændres af IEX med 1 måneds varsel og vil gælde den næstkommende periode.
16.3 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

17. Fortrydelsesret og reklamation.

17.1 Ved køb af digitale tjenesteydelser i form af annoncer, tilkøb osv. har kunden ifølge lovgivningen ingen fortrydelsesret, og kan som udgangspunkt ikke få refunderet sit køb.
17.2 Der gives på digitale tjenesteydelser ikke 2 års reklamationsret. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som IEX efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.
17.3 Du bedes henvende dig til IEX hurtigst muligt, såfremt du oplever problemer med ydelsen. Fejlen skal rapporteres senest en måned efter forekomsten, ellers vil den betragtes som værende på eget ansvar. IEX forbeholder sig retten til at bortfalde reklamation ved forsinket indmelding af fejl, men forsøger så vidt muligt at være fleksibel i dialog med Kunden.
17.4 Er integrationen i Kundens tilfælde ikke mulig eller fyldestgørende, kan du ved henvendelse få din sag vurderet for refundering.
17.5 Reklamationen skal indeholde en fyldestgørende redegørelse for, hvorfor løsningen ikke svarer til det forventede. IEX er suveræne i vurderingen af sagen.

18. Ansvar.

18.1 IEX stiller sin service til rådighed for håndtering og automatisering af data. Al materiale samt software hidrørende til IEX-servicen, tilhører IEX. Kunden har selv ansvar for at benytte redskaber i IEX platform til indledende fejlsøgning og derefter at søge support, hvis yderligere hjælp er påkrævet.
18.2 Det er kundens ansvar at sikre sig, at overførslen giver det forventede resultat og at gøre IEX opmærksom på eventuelle fejl eller ændringer, der måtte opstå.
18.3 IEX indestår for, at den bestilte ydelse vil blive udført på professionel og faglig forsvarlig måde. Der gives ingen garanti for, at ydelsen vil virke efter hensigten ved afvigelser udenfor standard-opsætninger.
18.4 IEX fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet eller udeblivende levering af bestilte services/serviceydelser eller andre forhold hos IEX.
18.5 IEX kan ikke gøres ansvarlig for brugers eller tredjemands brug af servicen eller dennes funktioner.
18.6 IEX ApS kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl som skyldes tredjepart.

19. Tredjeparts systemer og applikationer

19.1 For visse tredjeparts-systemer, vil faktureringen foregå via tredjepart. Gældende for alle integrationer er, at de bliver tilknyttet et abonnement.
19.2 Abonnement hos IEX dækker ikke ekstra gebyrer og tilkøb, som måtte forekomme hos tredjeparter for at muliggøre integration. Det er kundens ansvar at undersøge betingelser hos leverandører af systemer, der integreres, og IEX fraskriver sig ansvaret for at oplyse kunder om ændringer i vilkår, priser og tjenester hos tredjeparts systemleverandører.
19.3 IEX fraskriver sig al ansvar for konflikter med tredjeparter.
19.4 IEX står ikke til ansvar for manglende dataoverførsel som følge af nedbrud hos tredjepart eller underdatabehandler. IEX vil så vidt muligt tage forhåndsregler for at mindske datatab, men kan ikke garantere fejlretning før tredjeparten eller underdatabehandleren løser fejl eller nedbrud.
19.5 IEX opdaterer og vedligeholder løbende egen kode. Der tages forbehold for ændringer hos tredjeparter, der umuliggør integration eller grundlæggende ændrer på IEX’ forretningsvilkår. IEX vil typisk varsle kunder ved relevante ændringer i IEX’ ydelser og vilkår, forårsaget af ændringer hos tredjepart.
19.6 Al form for fejlretning forårsaget af tredjeparts-ændringer, der foretages af IEX på kundens anmodning, er fakturaberettiget. IEX vil typisk oplyse om dette, inden arbejdets påbegyndelse.

20. Ændringer i betingelser.

20.1 IEX forbeholder sig ret til med samtidig varsel at ændre nærværende salgs- og forretningsbetingelser. IEX vil så vidt muligt oplyse Kunden om ændringer af betydningsfuld karakter.

Mellem

dig som kunde
(”Den Dataansvarlige”)

og

IEX ApS
CVR-nr. 35527710
Herstedvang 7A 2. th.
2620 Albertslund
Danmark
(”Databehandleren”)

Den Dataansvarlige og Databehandleren benævnes hver for sig en ”Part” og tilsammen ”Parterne”.

 1. BAGGRUND
  1. Den Dataansvarlige har indgået abonnementsaftale (herefter ”Abonnementet”) med Databehandleren med henblik på at foretage integration blandt den Dataansvarliges IT-systemer og webshop.
  2. Databehandleren behandler i den forbindelse personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, bl.a. via håndtering på Databehandlerens servere.
  3. Databehandlingen foregår via en af Databehandleren udviklet teknisk løsning (herefter ”Systemet”), der sikrer integrationen mellem de IT-systemer, den Dataansvarlige anvender i sin virksomhed. Den Dataansvarlige kan til enhver tid via login i Systemet se alle de Personoplysninger, der behandles i Systemet.
  4. Formålet med Databehandleraftalen er at sikre, at Databehandleren til enhver tid overholder gældende persondatalovgivning i den forbindelse, herunder Persondataloven (lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer samt Persondataforordningen (Europa-Parlamentets Og Rådets Forordning 2016/679 af 27. april 2016 – herefter ”Persondataforordningen”).
  5. Databehandleraftalen fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når Databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.
  6. Databehandleraftalen følger betingelserne for opsigelse/ophævelse af Abonnementet, jf. punkt 1.1 og de tilhørende handelsbetingelser. Handelsbetingelserne gælder generelt også i forhold til Databehandleraftalen. I tvivlstilfælde eller modstridende tilfælde har Databehandleraftalen forrang, medmindre andet følger konkret af Databehandleraftalen.
  7. Til Databehandleraftalen hører Bilag 1-2. Bilagene fungerer som en integreret del af Databehandleraftalen.
  8. Databehandleraftalen med tilhørende bilag opbevares skriftligt, herunder elektronisk af begge parter.
 2. INSTRUKS
  1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Databehandleren er underlagt; i så fald underretter Databehandleren den Dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. Persondataforordningen art. 28, stk. 3, litra a.
  2. Instruksen består af 2 (to) dele:
  3. Denne Databehandleraftale inklusiv bilagene på underskrifttidspunktet.
  4. Integrationen, som Databehandleren foretager i Systemet (og hvorved behandling af personoplysninger finder sted) udgør en instruks til Databehandleren, idet Databehandleren automatisk ud fra de informationer, oplysninger og uploads, der modtages fra den Dataansvarlige, foretager indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
  5. Databehandleren underretter omgående den Dataansvarlige, hvis en instruks efter Databehandlerens mening er i strid med Persondataforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.
  6. Hvis ikke andet følger af Databehandleraftalen, må Databehandleren benytte alle relevante hjælpemidler, herunder IT-systemer.
 3. GENERELT OM BEHANDLINGSSIKKERHED
  1. Databehandleren iværksætter løbende alle foranstaltninger, som kræves i henhold til Persondataforordningens artikel 32.
  2. I artikel 32 fremgår bl.a., at der skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risici forbundet med behandling af personoplysninger under hensyntagen til:
  3. Det aktuelle niveau
  4. Implementeringsomkostningerne
  5. Den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål (herunder hensyntagen til kategorien af personoplysninger i Bilag 1)
  6. Risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
  7. Databehandleren skal i forbindelse med ovenstående – i alle tilfælde – som minimum iværksætte det sikkerhedsniveau og de foranstaltninger, som er specificeret nedenfor i punkt 4, 5 og 6.
  8. Parterne er enige om, at disse garantier er tilstrækkelige på tidspunktet for indgåelse af denne Databehandleraftale, idet bemærkes, at Databehandleren i øvrigt har iværksæt øvrige foranstaltninger i interne procedurer.
 4. FYSISK SIKKERHED
  1. Databehandleren foretager sikring af fysiske lokaler.
 5. ORGANISATORISK SIKKERHED
  1. Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den Dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.
  2. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde Databehandlerens forpligtelser overfor den Dataansvarlige.
  3. Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt samt at medarbejderne overholder Databehandleraftalen.
  4. Alle medarbejdere er orienteret om og underlagt interne procedurer for, hvordan sikkerhedsbrud håndteres.
 6. TEKNISK SIKKERHED
  1. Databehandleren anvender udelukkende hard- og software af høj kvalitet, der løbende opdateres, herunder antivirussoftware, antihackingsoftware og firewalls.
  2. Al kommunikation til/fra Systemet foregår krypteret (https) og understøtter en 256/128 bit TLS-forbindelse.
  3. Adgang til Databehandlerens interne IT-systemer sker via krypterede login-oplysninger, som sikrer, at uvedkommende ikke kan få adgang. Databehandleren skifter med passende intervaller kodeord i interne IT-systemer, som ultimativt giver adgang til den Dataansvarliges personoplysninger.
  4. Til brug for integration af Systemet med den Dataansvarliges IT-systemer modtager Databehandleren de nødvendige kodeord og adgangsinformationer. Databehandleren sletter oplysningerne efter opsætning/integrationen af Abonnementet er fuldendt, medmindre Parterne indgår særskilt aftale om andet. Den Dataansvarlige bør samtidig ændre oplysningerne.
  5. Databehandleren gemmer dog korrespondance og logfiler vedrørende support til den Dataansvarlige i en ”ticket”. For at kunne foretage fejlsøgning og have overblik over tidligere historik vedr. support, slettes indholdet i ”ticket’en” ikke, medmindre den Dataansvarlige aktivt anmoder herom.
 7. UNDERRETNING OM BRUD PÅ PERSONDATASIKKERHEDEN
  1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den Dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos Databehandleren eller en eventuel Underdatabehandler.
  2. Et sådant sikkerhedsbrud omfatter ethvert brud, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for den Dataansvarlige (”Sikkerhedsbrud”).
  3. Databehandleren skal føre og opbevare en fortegnelse over alle Sikkerhedsbrud. Fortegnelsen skal indeholde minimum de faktiske omstændigheder omkring Sikkerhedsbruddet, virkningerne og de trufne afhjælpningsforanstaltninger.
 8. ANVENDELSE AF UNDERDATABEHANDLERE
  1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i Persondataforordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden Databehandler (Underdatabehandler).
  2. Parterne har aftalt, at Databehandleren generelt kan anvende Underdatabehandlere, jf. Bilag 2, hvor også de allerede godkendte Underdatabehandlere er anført.
  3. Databehandleren skal underrette den Dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre Databehandlere og derved give den Dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.
  4. Databehandleren pålægger Underdatabehandleren minimum de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i denne Databehandleraftale gennem en kontrakt eller andet retligt dokument, således at kravene til tekniske og organisatoriske foranstaltninger i Persondataforordningen og/eller anden relevant gældende regulering til enhver tid overholdes.
  5. Hvis Underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Databehandleren fuldt ansvarlig over for den Dataansvarlige for opfyldelsen af Underdatabehandlerens forpligtelser.
 9. OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL TREDJELANDE ELLER INTERNATIONALE ORGANISATIONER
  1. Databehandleren må alene behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre undtagelserne hertil i Persondataforordningen og/eller anden relevant gældende regulering er opfyldt.
  2. Den Dataansvarliges eventuelle instruks eller godkendelse af, at der foretages overførsel af personoplysninger til et tredjeland, skal fremgå af Bilagene eller særskilt instruks.
  3. Hvis den Dataansvarlige ikke i Bilagene eller i særskilt instruks har angivet en instruks eller godkendelse vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller internationale organisationer, må Databehandleren ikke inden for rammerne af Databehandleraftalen foretage en sådan overførsel.
  4. I det omfang, der sker overførsel til et tredjeland, bistår den Dataansvarlige uden vederlag herfor Databehandleren ved indgåelse af nødvendige aftaler, eller den Dataansvarlige udsteder bemyndigelse til at indgå de fornødne aftaler på den Dataansvarliges vegne og for dennes regning.
 10. BISTAND TIL DEN DATAANSVARLIGE
  1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den Dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i Persondataforordningens kapitel 3.
  2. Databehandleren bistår den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af den Dataansvarliges forpligtelser i medfør af Persondataforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren, jf. Persondataforordningen art. 28, stk. 3, litra f.
  3. Parternes aftale om betaling for Databehandlerens bistand til den Dataansvarlige herfor fremgår af punkt 12.
 11. SLETNING
  1. Databehandleren sletter ikke den Dataansvarliges personoplysninger (eller andre data) under Abonnementets løbetid, medmindre den Dataansvarlige instruerer Databehandleren herom.
  2. Ved ophør af Samarbejdet og tilhørende behandling af personoplysninger skal Databehandleren, efter den Dataansvarliges valg, slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den Dataansvarlige, samt slette eksisterende kopier og kodeord, som eventuelt måtte være lagret hos Databehandleren efter instruks fra den Dataansvarlige, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.
  3. Sletning af alle former for data hos Databehandleren og Underdatabehandlere sker som udgangspunkt senest 3 måneder efter Abonnementets ophør og uden advisering. Tidligere sletning kan ske efter anmodning til Databehandleren.
 12. TILSYN OG REVISION
  1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise Databehandlerens overholdelse af Persondataforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for den Dataansvarlige på anfordring af denne.
  2. Databehandleren giver bl.a. mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den Dataansvarlige eller en anden sagkyndig (f.eks. revisor eller IT-specialist), som er bemyndiget hertil af den Dataansvarlige.
  3. Databehandleren skal – såfremt den Dataansvarlige ønsker det – én gang årligt indhente en sædvanlig og anerkendt erklæring (f.eks. revisionserklæring eller IT-erklæring) fra en uafhængig, sagkyndig tredjepart angående Databehandlerens overholdelse af denne Databehandleraftale med tilhørende bilag. Erklæringen udarbejdes for den Dataansvarliges regning og Databehandleren er berettiget til at modtage kopi af erklæringen. Såfremt en erklæring er udarbejdet i denne anledning inden for de seneste 12 måneder, kan Databehandleren tilbyde den Dataansvarlige at modtage kopi af denne i stedet.
  4. Den Dataansvarlige eller en repræsentant for den Dataansvarlige har herudover adgang til at føre tilsyn, herunder fysisk tilsyn, hos Databehandleren, når den Dataansvarlige ønsker det.
  5. Tilsyn varsles med minimum én måned. Sammen med varslet skal den Dataansvarlige sende en detaljeret plan med beskrivelse af omfang, varighed og startdato for tilsynet. Databehandleren er forpligtet til at afsætte de ressourcer (hovedsageligt den tid), der er nødvendig for, at den Dataansvarlige kan gennemføre sit tilsyn.
  6. Databehandlerens udgifter i forbindelse med revision og/eller anden form for tilsyn (herunder intern tid) afholdes af den Dataansvarlige og afregnes i forhold til det af Databehandleren medgåede tidsforbrug.
  7. Dette gælder ligeledes, såfremt den Dataansvarlige begærer dokumenter eller andet materiale udleveret fra Databehandleren med henblik på at kontrollere, at Databehandleraftalen overholdes.
 13. MISLIGHOLDELSE
  1. Reguleringen af misligholdelsesbeføjelser følger de til Abonnementet tilhørende handelsbetingelser, jf. punkt 1.7.
 14. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER
  1. Parterne er ansvarlige i overensstemmelse med gældende rets almindelige regler, dog med de begrænsninger der følger af dette afsnit.
  2. Parterne fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tab af goodwill, tab af besparelser og indtægter, inklusive udgifter til at indvinde mistede indtægter og tab af data.
  3. Parternes ansvar for alle kumulerede krav i henhold til denne Databehandleraftale er begrænset til de samlede forfaldne betalinger i henhold til Hovedydelsen for den 6 måneders periode, der går umiddelbart forud for den skadegørende handling.
  4. Hvis Databehandleraftalen ikke har været i kraft i 6 måneder, opgøres beløbet som den aftalte betaling ved Hovedydelserne i den periode Databehandleraftalen har været i kraft divideret med antallet af måneder, Databehandleraftalen har været i kraft og derefter multipliceret med 6.
  5. Følgende er ikke omfattet af ansvarsbegrænsningen i dette punkt 14:
  6. Tab som følge af den anden Parts groft uagtsomme eller forsætlige handlinger.
  7. Udgifter og ressourceforbrug ved opfyldelse af en Parts forpligtelser over for en tilsynsmyndighed eller den registrerede samt bøder pålagt af en tilsynsmyndighed eller en domstol, i det omfang sådanne er forårsaget af den anden Parts misligholdelse.
 15. ÆNDRING
  1. Databehandleren kan med 1 måneds varsel og uden omkostninger foretage ændring af Databehandleraftalen.
 16. VARIGHED OG OPHØR
  1. Databehandleraftalen kan erstattes af en anden gyldig Databehandleraftale. Databehandleraftalen kan ikke opsiges eller ophæves særskilt i Abonnementets løbetid.
  2. Uanset Databehandleraftalens ophør skal aftalens punkt 5.3 (medarbejderes fortrolighed), 11 (sletning/tilbagelevering), 14 (ansvar og ansvarsbegrænsning) og 17 (tvister) have virkning efter Databehandleraftalens ophør.
  3. Databehandleren må fortsat behandle personoplysningerne i op til tre måneder efter Databehandleraftalens ophør i det omfang, det er nødvendigt for at foretage nødvendige lovpligtige foranstaltninger, jf. i øvrigt punkt 11.2. I samme periode er Databehandleren berettiget til at lade personoplysningerne indgå i Databehandlerens sædvanlige backupprocedure.
  4. Databehandlerens behandling i denne periode anses fortsat for at ske under overholdelse af instruksen i Databehandleraftalen.
 17. TVISTER
  1. Håndtering af tvister relateret til Databehandleraftalen følger Abonnementets handelsbetingelser.
  2. Er intet andet aftalt, er Databehandleraftalen underlagt dansk ret og Parterne er berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de almindelige domstole. Retten i Glostrup er valgt som værneting i første instans.

Bilag 1

 1. FORMÅL
  1. Dette bilag uddyber indholdet i Databehandleraftalen for så vidt angår de konkrete personoplysninger, der behandles på vegne af den Dataansvarlige.
 2. TYPER AF PERSONDATA
  1. Aftalen indebærer, at Databehandleren behandler følgende kategorier af almindelige personoplysninger:
   • Navn
   • Telefonnummer
   • E-mailadresse
   • Adresse
   • Betalingsoplysninger
   • Type af Abonnement
  2. Derudover behandles følgende kategorier af følsomme personoplysninger, jf. punkt 1.2
   • Politisk, filosofisk eller religiøs overbevisning
   • Fagforeningsmæssige forhold
   • Race eller etnisk oprindelse
   • Helbredsoplysninger
   • Seksuelle forhold eller seksuelle orientering
   • Strafbare forhold
   • Genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person
 3. BEHANDLINGEN OMFATTER FØLGENDE KATEGORIER AF PERSONER
   • Den Dataansvarliges kunder
   • Den Dataansvarliges medarbejdere
   • Den Dataansvarliges medlemmer
   • Den Dataansvarliges ejere
   • Den Dataansvarliges samarbejdspartnere

Bilag 2

 1. UNDERDATABEHANDLERE
  1. Databehandleren har den Dataansvarliges generelle godkendelse til at gøre brug af Underdatabehandlere.
  2. Databehandleren skal dog underrette den Dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre Databehandlere og derved give den Dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.
  3. En sådan underretning skal være den Dataansvarlige i hænde minimum 30 dage før anvendelsen eller ændringen skal træde i kraft.
  4. Såfremt den Dataansvarlige har indsigelser mod ændringerne, skal den Dataansvarlige give meddelelse herom til Databehandleren inden 14 dage efter modtagelsen af underretningen.
  5. Den Dataansvarlige kan alene gøre indsigelse, såfremt den Dataansvarlige har rimelige, konkrete årsager hertil.
 2. LISTE OVER UNDERDATABEHANDLERE VED DATABEHANDLERAFTALENS INDGÅELSE
  1. Systemer, der ligger under kategorierne "Webshop-systemer", "ERP-systemer", "POS-systemer", "Lagersystemer", "Abonnementssystemer", er udelukkende gældende underdatabehandlere, hvis den Dataansvarlige køber en service/ydelse hos Databehandleren, der indebærer overførsel af data til eller fra systemer i disse kategorier.

Interne systemer
e-conomic
Nordea
Atlassian
Google Workspace (kalender og email)

Hosting:
Amazon Web Services
Google Cloud Platform
Hetzner

Sociale medier og markedsføring:
Google (på web jf. cookiepolitik)
Facebook (på web jf. cookiepolitik)
Mailchimp

Abonnementshåndtering og betaling:
Reepay
ePay/Bambora
Stripe
Clearhaus

Supportsystemer:
Intercom
Slack
3CX (JED ApS)

Privatlivspolitik

Tak, for dit besøg på vores hjemmeside og at du har valgt at bruge vores services. Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores services.
Udover at være den foretrukne leverandør af integrationer, er vores ypperste mål derfor at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores services.

Vi har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behandler dine persondata på bedst mulige vis.

I vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af vores hjemmeside / services / app. Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik – eller vil du gerne i kontakt med os iøvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilke ydelser leverer vi

Vores virksomhed leverer dataintegrationer. Til brug herfor indsamler vi en række data om dig. I de andre menuer har vi uddybet hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler persondataene og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse.

Hvad er persondata?

Persondata kan være mange ting. Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse. Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.

Hvis flere persondata tilsammen ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de karakter af persondata.

Vi indsamler persondata på flere måder

Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:

 • Når du bruger vores app og hjemmeside.
 • Når du bruger vores services.
 • Når du køber vores produkter online.
 • Når du er i kontakt med vores kundeservice.
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 • Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser.
 • Når du selv giver os persondataene.
 • Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med.
 • Når vi køber tjenester og data fra andre virksomheder.

Du kan i menuen nedenfor, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag, vi gør det.

Vi bruger dine persondata på flere måder

Her kan du læse følgende:

 • At vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
 • At vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
 • At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata
 • At vi videregiver dine persondata i visse tilfælde

Vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål

Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:

 1. ) I den første kategori er der visse persondata, vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores service til dig. Det er for eksempel dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores service til dig.

  Det kan også være, at vi har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven.

  Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem til, fordi det var nødvendigt, oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

 2. ) I den anden kategori er der visse persondata, som vi gerne vil kende om dig, så vi kan forbedre vores produkter og tjenester / tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig / tilpasse samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig og i øvrigt optimere din relation til os, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du har behov for.Det er også indsamling af persondata om færden på vores hjemmeside, herunder IP-adresser og placering af cookies på din computer. Dette kan være nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer korrekt.Vores behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke.

  Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet os det, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nederst i vores privatlivspolitik.

  Vi gør opmærksom på, at vi i medfør af gældende dansk lovgivning har ret til at kontakte dig som kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsvarende dem, du tidligere har købt hos os. Det gælder, hvis vi har modtaget din email-adresse i forbindelse med dit køb og uanset, at du ikke har givet specifikt samtykke hertil. Hvis vi kontakter dig med sådanne tilbud, vil vi klart og tydeligt præsentere dig for muligheden for at frabede dig lignende henvendelser i fremtiden.

  Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem til ud fra dit samtykke, beder vi altid om dit fornyede samtykke, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

 3. I den tredje kategorier der visse persondata, som vi opbevarer, for at vi kan varetage vores interesser i fremtiden, hvis der måtte være behov herfor. Vores behandlingsgrundlag er da ’legitime interesser’, som dette forstås i gældende persondatalovgivning.Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode. Tidsperioden og omfanget af de persondata ved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ’vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige’.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på

 • Hvilken ydelse, vi har leveret, f.eks. om vi har leveret et produkt eller rådgivning som nævnt i de følgende afsnit
 • Hvor længe siden det er, vi havde en relation til dig som medarbejder, kunde, samarbejdspartner eller andet
 • Om der har været dialog eller korrespondance siden da
 • Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at bestille nye varer, da vi gerne vil give dig så god service som muligt
 • Om du har givet os samtykke til at opbevare persondataene, bl.a. med henblik på senere markedsføringstiltag
 • Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risikerer i relation til vores rådgivning

Nogle persondata skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne.

Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke persondata vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan varetage vores interesser. Vi ’renser’ dokumenterne for de persondata, der ikke er nødvendige herfor.

Vi kontrollerer og opdaterer løbende dine persondata

Vi kontrollerer løbende, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.

Det gør vi ved ved at sende en bekræftelse ved aftalens indgåelse, om de persondata vi har registreret om dig.

Du kan benytte kontaktoplysningerne i bunden til at meddele os dine ændringer.

Vi videregiver dine persondata i disse tilfælde

Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre, medmindre:

 • det er nødvendigt for at vi kan udføre vores service over for dig, eller
 • det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
 • du har givet os samtykke til det, eller
 • det er nødvendigt for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart (der er strenge regler i lovgivningen for at skulle videregive persondata på dette grundlag)
 • det er som led i vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU

Hvis det er nødvendigt​. Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, bl.a. vores egne koncerninterne selskaber, samarbejdspartnere, underleverandører, databehandlere.
Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig.

Det kan f.eks. være outsourcing af vores IT-systemer. Det kan også være det Det Centrale Personregister, for at vi kan ajourføre eventuelle navne- eller adresseændringer i databaser om vores kunder.

Hvis du har givet samtykke. ​Vi videregiver personlige persondata til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vores virksomhed og koncern, hvis vi har dit samtykke.
Hvis det er påkrævet af lovgivningen, eller det er for at beskytte os selv, en samarbejdspartner eller en tredjepart.Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan videregive persondata uden dit samtykke. Nogle gange ​skal​ vi gøre det. Andre gange ​kan​ vi gøre det.

I det omfang, lovgivningen tillader det, kan vi videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører vores samarbejdspartnere og tredjeparter.

Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

Vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU. Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, medmindre de pågældende fungerer som vores databehandlere. Et tredjeland kan f.eks. være visse lande i Afrika. USA er ikke et tredjeland pga. den såkaldte Privacy-Shield aftale mellem USA og EU, hvis virksomheden i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen.

Hvis vi videregiver dine persondata til tredjelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af persondata passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er underlagt i forhold til lovgivningen.

Du har mange rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata, blandt andet at du har:

 • Ret til at få forkerte persondata rettet
 • Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
 • Ret til at få slettet dine persondata
 • Ret til at kræve begrænsning
 • Ret til at gøre indsigelse imod behandling
 • Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
 • Ret til at undgå profilering
 • Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktformular i bunden.

Ret til at få forkerte persondata rettet

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Det gør vi ved at sende en bekræftelse på data i en mail ved oprettelse af kundeforholdet.

Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine persondata, som vi er i besiddelse af.

Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af persondataene.

Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe, vi opbevarer dine persondata, om vi foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondataene.

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet dine persondata

Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke vi længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

Ret til at kræve begrænsning af behandling

Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU

Du har ret til at få oplyst, om vi videresender persondata til et land uden for EU.

Vi kan oplyse, at vi videresender persondata til IT-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere i USA og Canada

Alle vores databehandlere i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen (læs mere her:https://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/eu-us-privacy-shield/​) og har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning.

Vi kan derfor videregive persondataene til virksomhederne.

Ret til at undgå profilering og at vi træffer automatiske afgørelser

Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine persondata eller træffer automatiske afgørelser.

Klage

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email med teksten ”klage” i emnefeltet.

Du kan skrive til os på kontakt@iex.dk.

Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Børn

Vores virksomhed er målrettet voksne. Vi indsamler ikke bevidst persondata fra og om børn. Vi er realistiske omkring, at f.eks. børns brug af elektroniske enheder aldrig kan betyde med 100% sikkerhed, at vi ikke modtager persondata om børn.

Vi har forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage persondata fra børn og vi sletter straks persondataene, hvis vi bliver opmærksom på, at vi utilsigtet har modtaget persondata om børn.

Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet persondata til os bevidst eller ubevidst, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via vores kontaktformular i bunden af siden.

Hvordan opbevarer vi dine persondata?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.

Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at

 • Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata
 • Vi har implementeret IT-tekniske sikkerhedsforanstaltninger
 • Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
 • Vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer.

Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for den (eller de) medarbejder(e), der har brug for det.

Medarbejdere, der har brug for at håndtere persondata, har underskrevet en tavshedserklæring.

Inkluderet i vores regler om informationssikkerhed er også, at vi løbende træner vores medarbejdere i korrekt håndtering af persondata og kontrollerer, at reglerne overholdes af medarbejderne.

IT-teknisk har vi blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:

 • Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondata
 • Installeret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse
 • Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler persondata
 • Installeret systemer til behandling af persondataene, som er i overensstemmelse med branchens krav og retningslinjer
 • Begrænsning af adgangen til persondata, så kun de medarbejdere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt
 • Kontrol af medarbejderes faktiske adgang til persondata gennem logning og tilsyn
 • Undersøgelse af, om de persondata, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det vil vi gøre, hvis det ikke har negativ indvirkning på vores service og forpligtelser over for dig
 • Indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler persondata på vores vegne, så vi sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og vores egne regler og etiske standarder
 • Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle IT-, systemer der behandler persondata. Det gør vi for at sikre, at vi har et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for behandlingen af persondata

Risikoen og ansvarsfraskrivelse

Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.

Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.

Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.

Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.

Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer.

Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.

Underretning

Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata.

Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

På vores hjemmeside og i vores app kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores firma.

Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Kontaktoplysninger

IEX ApS er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

IEX ApS
Adresse: Herstedvang 7A - 2. th., 2620 Albertslund
CVR: 35527710
Telefonnr.: +45 32224344
Mail: gdpr@iex.dk
Website: https://iex.dk

Opdatering af denne Persondatapolitik

Vi opdaterer vores persondatapolitik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.

Når vi laver ændringer i persondatapolitikken, vil vi nævne det herunder samt på https://iex.dk/.

Om denne cookiepolitik

Denne cookiepolitik forklarer, hvad cookies er, og hvordan vi bruger dem. Du bør læse denne politik for at forstå, hvad cookies er, hvordan vi bruger dem, hvilke typer cookies vi bruger, dvs. de oplysninger, vi indsamler ved hjælp af cookies, og hvordan disse oplysninger bruges, og hvordan du kontrollerer cookie-præferencerne. For yderligere information om, hvordan vi bruger, opbevarer og opbevarer dine personlige data sikre, se vores privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid ændre eller trække dit samtykke tilbage fra cookie-erklæringen på vores hjemmeside.
Lær mere om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler personoplysninger i vores privatlivspolitik.
Dit samtykke gælder for følgende domæner: iex.dk


Log ind på din dashboard konto for at redigere din samtykke for dashboard cookies.

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der bruges til at gemme små stykker information. Cookies gemmes på din enhed, når hjemmesiden indlæses i din browser. Disse cookies hjælper os med at få hjemmesiden til at fungere korrekt, gøre hjemmesiden mere sikker, give en bedre brugeroplevelse, forstå hvordan hjemmesiden fungerer og analysere, hvad der virker, og hvor den skal forbedres.

Hvordan bruger vi cookies?

Som de fleste af online-tjenesterne, bruger vores hjemmeside cookies fra første- og tredjeparter til en række formål. Førstepartscookies er for det meste nødvendige for, at hjemmesiden fungerer på den rigtige måde, og de indsamler ingen af dine personligt identificerbare data.

De tredjepartscookies, der bruges på vores websteder, bruges hovedsageligt til at forstå, hvordan webstedet fungerer, hvordan du interagerer med vores websted, holde vores tjenester sikre, levere annoncer, der er relevante for dig, og alt i alt give dig en bedre og forbedret brugeroplevelse og hjælpe med at fremskynde dine fremtidige interaktioner med vores hjemmeside.

Hvilke typer cookies bruger vi?

De cookies, der bruges på vores hjemmeside, er grupperet i følgende kategorier.

Nedenstående liste beskriver de cookies, der bruges på vores hjemmeside.
CookieVarighedBeskrivelse
Nødvendige
wp-wpml_current_languagesessionBruges til at vise det aktuelle sprog på hjemmesiden.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 årDenne cookie er sat af GDPR Cookie Consent plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Annoncer".
elementoraldrigDenne cookie bruges af hjemmesidens WordPress-tema. Det giver webstedsejeren mulighed for at implementere eller ændre webstedets indhold i realtid.
viewed_cookie_policy11 månederCookien indstilles af GDPR Cookie Consent plugin og bruges til at gemme, om brugeren har givet samtykke til brugen af cookies. Den gemmer ingen personlige data.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 månederDenne cookie er sat af GDPR Cookie Consent plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Nødvendige".
cookielawinfo-checkbox-functional11 månederDenne cookie er sat af GDPR Cookie Consent plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Funktionelle".
cookielawinfo-checkbox-performance11 månederDenne cookie er sat af GDPR Cookie Consent plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Ydeevne".
cookielawinfo-checkbox-analytics11 månederDenne cookie er sat af GDPR Cookie Consent plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Analyse".
cookielawinfo-checkbox-others11 månederDenne cookie er sat af GDPR Cookie Consent plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Andre".
Funktionelle
_gcl_au3 måneder
intercom-session-rntyfqpn1 uge
intercom-id-rntyfqpn9 måneder
__cf_bm30 minutterDenne cookie, sat af Cloudflare, bruges til at understøtte Cloudflare Bot Management.
Analyse
_ga2 år_ga-cookien, der er installeret af Google Analytics, beregner besøgs-, sessions- og kampagnedata og holder også styr på brugen af webstedet til webstedets analyserapport. Cookien gemmer oplysninger anonymt og tildeler et tilfældigt genereret nummer for at genkende unikke besøgende.
_gid1 dagInstalleret af Google Analytics gemmer _gid cookie information om, hvordan besøgende bruger en hjemmeside, samtidig med at den opretter en analyserapport over hjemmesidens ydeevne. Nogle af de data, der indsamles, omfatter antallet af besøgende, deres kilde og de sider, de besøger anonymt.
_gat_UA-226705087-11 minutEn variant af _gat-cookien sat af Google Analytics og Google Tag Manager for at give webstedsejere mulighed for at spore besøgendes adfærd og måle webstedets ydeevne. Mønsterelementet i navnet indeholder det unikke identitetsnummer på den konto eller hjemmeside, det vedrører.
_ga_BF9FPWCPX72 årDenne cookie er installeret af Google Analytics.
vuid2 årVimeo installerer denne cookie for at indsamle sporingsoplysninger ved at indstille et unikt ID for at indlejre videoer på webstedet.
CONSENT2 årYouTube sætter denne cookie via indlejrede youtube-videoer og registrerer anonyme statistiske data.
Annoncer
_fbp3 månederDenne cookie er sat af Facebook til at vise annoncer, når de enten er på Facebook eller på en digital platform drevet af Facebook-annoncering, efter at have besøgt hjemmesiden.
fr3 månederFacebook indstiller denne cookie til at vise relevante annoncer til brugere ved at spore brugeradfærd på tværs af internettet, på websteder, der har Facebook-pixel eller Facebook-social plugin.
YSCsessionYSC-cookie er sat af Youtube og bruges til at spore visninger af indlejrede videoer på Youtube-sider.
VISITOR_INFO1_LIVE5 måneder 27 dageEn cookie sat af YouTube til at måle båndbredde, der afgør, om brugeren får den nye eller gamle afspillergrænseflade.
yt-remote-device-idaldrigYouTube indstiller denne cookie til at gemme videopræferencer for brugeren ved hjælp af indlejret YouTube-video.
yt-remote-connected-devicesaldrigYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.

Hvordan kan du administrere dine cookie præferencer?

Du kan administrere dine cookies-præferencer ved at klikke på knappen "Indstillinger" og aktivere eller deaktivere cookiekategorierne i pop op-vinduet i henhold til dine præferencer.

Skulle du beslutte dig for at ændre dine præferencer senere gennem din browsersession, kan du klikke her for at slette cookies. Dette vil vise samtykkemeddelelsen igen, så du kan ændre dine præferencer eller trække dit samtykke helt tilbage.

Ud over dette tilbyder forskellige browsere forskellige metoder til at blokere og slette cookies, der bruges af websteder. Du kan ændre indstillingerne i din browser for at blokere/slette cookies. For at finde ud af mere om, hvordan du administrerer og sletter cookies, besøg wikipedia.org, minecookies.org.